Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel và cách xử lý đơn giản

Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng thực hiện các phép tính logic dựa trên nhiều điều kiện khác nhau. Thông qua việc kết hợp các điều kiện, người dùng có thể xử lý các tình huống phức tạp và đáp ứng được nhiều yêu cầu trong việc phân tích bài toán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Hàm IF nhiều điều kiện.

Giới thiệu Hàm IF trong Excel

Hàm IF là một trong những hàm cơ bản nhất trong Excel. Nó cho phép người dùng so sánh điều kiện logic và thực hiện trả về một kết quả tương ứng nếu điều kiện đúng, hoặc một kết quả khác nếu điều kiện sai.

Cú pháp của Hàm IF là IF(Điều kiện so sánh, giá_trị_nếu_đúng, giá_trị_nếu_sai). Điều kiện có thể là một biểu thức logic hoặc một ô trong bảng tính. Giá trị được trả về có thể là một số, một chuỗi văn bản, hoặc một giá trị logic (đúng hoặc sai).

Đọc thêm:

Hàm IF lồng trong Excel

Hàm IFERROR trong excel là gì?

Hàm IF nhiều điều kiện là gì?

Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần kiểm tra so sánh dựa trên nhiều điều kiện. Đó là lúc chúng ta cần phải dùng đến hàm IF nhiều điều kiện. Hàm IF nhiều điều kiện cho phép bạn đưa vào một loạt các điều kiện và thực hiện các hành động tương ứng dựa trên kết quả của từng điều kiện.

Các bạn có thể sẽ bị nhầm sang hàm IF lồng bởi hàm này cũng có nhiều điều kiện nhưng lại được chia ra các câu lệnh IF khác nhau. Nên khi có nhiều điều kiện tập trung tại một câu lệnh IF bạn hãy dùng hàm IF kết hợp với hàm AND hoặc hàm OR.

Hàm AND xử lý các điều kiện trả về kết quả “Đúng” nếu tất cả các điều kiện đều đúng và ngược lại.

Hàm OR xử lý các điều kiện trả về kết quả “Đúng” nếu một trong các điều kiện đúng và ngược lại.

Cú pháp của Hàm IF kết hợp hàm AND: =IF(AND(điều_kiện_1, điều_kiện_2,…), kết_quả_nếu_điều_kiện_đúng, kết_quả_nếu_điều_kiện_sai)

Cú pháp của Hàm IF kết hợp hàm OR: =IF(OR(điều_kiện_1, điều_kiện_2,…), kết_quả_nếu_điều_kiện_đúng, kết_quả_nếu_điều_kiện_sai)

Sử Dụng Toán Tử AND

Để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc trong hàm IF, chúng ta có thể sử dụng toán tử AND. Toán tử AND sẽ trả về true nếu tất cả các điều kiện đều đúng, và false nếu có một điều kiện sai.

Ví dụ, giả sử chúng ta có một bảng tính Excel với các cột sau đây: A (số điện thoại), B (tuổi) và C (địa chỉ). Chúng ta muốn kiểm tra xem một người có đủ điều kiện để vay một khoản vay hay không. Điều kiện là số điện thoại phải bắt đầu bằng “09”, tuổi từ 18 đến 65 và địa chỉ không được để trống.

ví dụ hàm if kết hợp hàm and
ví dụ hàm if kết hợp hàm and

Chúng ta có thể sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện như sau:

=IF(AND(LEFT(A2, 2)=”09″, B2>=18, B2<=65, C2<>””), “Đủ điều kiện”, “Không đủ điều kiện”)

công ty hàm if kết hợp hàm and
công ty hàm if kết hợp hàm and

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm AND để kiểm tra tất cả các điều kiện. Nếu tất cả các điều kiện đều đúng, hàm IF sẽ trả về “Đủ điều kiện”, ngược lại sẽ trả về “Không đủ điều kiện”.

Do yêu cầu đề bài là 2 chữ số đầu của số điện thoại là 09 mới thỏa mãn nên chúng ta cần dùng hàm LEFT để lấy ra 2 chữ số đầu tiên. Các bạn chú ý số 09 sẽ đưa vào trong dấu ngoặc kép vì khi dùng hàm LEFT kết quả trả về sẽ là kiểu chuỗi.

Và kết quả sẽ là:

kết quả hàm if kết hợp hàm and
kết quả hàm if kết hợp hàm and

Sử Dụng Toán Tử OR

Ngoài toán tử AND, chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử OR để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc trong hàm IF. Toán tử OR sẽ trả về true nếu có ít nhất một điều kiện đúng, và false nếu tất cả các điều kiện sai.

Ví dụ, giả sử chúng ta lại có một bảng tính Excel với cùng các cột A, B và C như trên. Nhưng lần này, chúng ta muốn kiểm tra xem một người có đủ điều kiện để đi vay một khoản vay nhỏ hay không. Điều kiện là số điện thoại phải bắt đầu bằng “08” hoặc “09” và tuổi từ 18 đến 30.

Chúng ta có thể sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện và toán tử OR như sau:

=IF(OR(LEFT(A2, 2)=”08″, LEFT(A2, 2)=”09″, AND(B2>=18, B2<=30)), “Đủ điều kiện”, “Không đủ điều kiện”)

công thức hàm if kết hợp hàm OR
công thức hàm if kết hợp hàm OR

Do điều kiejnlaf số điện thoại phải bắt đầu bằng “08” hoặc ” 09″ nên 2 điều kiện đầu tiên sẽ đưa vào hàm LEFT. Điều kiện tiếp theo là độ tuổi từ 18 tới 30 nên phải dùng hàm AND để bao trọn phạm vi điều kiện này. Và kết quả sẽ là:

kết quả hàm if kết hợp hàm or
kết quả hàm if kết hợp hàm or

Kết Hợp Nhiều Hàm IF với nhau

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể cần sử dụng nhiều hàm IF để kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau. Kết quả của một hàm IF có thể là một giá trị hoặc một hàm IF khác. Và hàm này mình cũng đã nói ở trên chính là hàm IF lồng trong Excel, bạn có thể tham khảo hàm này trong danh mục Excel cơ bản của mình nhé.

Hàm IF trong Excel rất hữu ích khi chúng ta cần kiểm tra một điều kiện hoặc nhiều điều kiện và thực hiện các hành động tương ứng. Bằng cách sử dụng toán tử AND, OR và kết hợp nhiều hàm IF, chúng ta có thể kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc trong Excel một cách dễ dàng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *