Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel kèm ví dụ thực tế

Hàm Match trong Excel là một trong số những hàm dò tìm vị trí của một giá trị cho trước hoặc tham chiếu. Hàm MATCH có thể kết hợp được với rất nhiều hàm khác trong Excel như hàm INDEX, hàm VLOOKUP, HLOOKUP,… Bài viết này, Tin Học Thành Luân sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng hàm MATCH thông qua các ví dụ từ cơ bản tới nâng cao.

Hàm Match là gì?

Hàm MATCH là hàm cho phép bạn xác định vị trí chính xác của 1 giá trị nằm trên 1 cột hoặc 1 hàng hoặc 1 mảng. Phạm vi dò tìm giá trị chỉ trên 1 cột hoặc 1 hàng nên nếu bạn dò tìm trên nhiều hàng nhiều cột Excel sẽ báo lỗi. Hàm MATCH trả về kết quả là dạng số (vị trí của giá trị cần tìm kiếm) và cho phép bạn tìm kiếm tương đối hoặc tìm kiếm chính xác.

Công thức của hàm MATCH như sau:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Trong đó:

 • lookup_valuelà giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.
 • lookup_arraylà phạm vi 1 cột hoặc 1 hàng mà bạn muốn tìm kiếm.
 • match_typelà loại khớp giữa giá trị tìm kiếm và mảng. Giá trị này là tùy chọn và có thể bỏ qua. Nếu không chỉ định thì giá trị mặc định sẽ là 1.

Có ba loại khớp giữa giá trị tìm kiếm và mảng:

 • 0(tìm kiếm chính xác): Hàm sẽ trả về giá trị của ô bên cạnh giá trị khớp chính xác nhất.
 • 1(tìm kiếm gần đúng): Hàm sẽ trả về giá trị của ô bên cạnh giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm gần nhất.
 • -1(tìm kiếm gần đúng, nhưng theo thứ tự ngược lại): Hàm sẽ trả về giá trị của ô bên cạnh giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm gần nhất.

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel và ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, chúng ta hãy xem qua một số ví dụ sau đây.

Ví dụ hàm MATCH đơn giản

Giả sử ta có bảng tính như sau:

ví dụ hàm match trong excel đơn giản
ví dụ hàm match trong excel đơn giản

Chúng ta muốn tìm kiếm STT của sản phẩm “Kem” trong bảng tính này. Chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

=MATCH(“Kem”, A2:A5, 0)

công thức hàm match đơn giản
công thức hàm match đơn giản

Trong đó:

 • “Kem” là giá trị mà chúng ta muốn tìm kiếm.
 • A2:A5 là danh sách các giá trị mà chúng ta muốn tìm kiếm giá trị “Kem“.
 • 0 là loại khớp giữa giá trị “Kem” và danh sách các giá trị. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ muốn tìm kiếm chính xác giá trị “Kem“, nên chúng ta sử dụng loại khớp 0.

Kết quả trả về sẽ là số 3, tương ứng với STT của sản phẩm “Kem“.

Hàm MATCH kết hợp hàm LEFT, RIGHT, MID

Đôi khi, chúng ta muốn tìm kiếm một giá trị cụ thể trong một chuỗi ký tự. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng các hàm LEFT, RIGHT hoặc MID để tách phần ký tự của chuỗi mà chúng ta muốn tìm kiếm.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ dưới đây để biết cách sử dụng hàm MATCH kết hợp với các hàm xử lý chuỗi nhé!

ví dụ hàm match kết hợp hàm LEFT, RIGHT, MID
ví dụ hàm match kết hợp hàm LEFT, RIGHT, MID

Giả sử chúng ta có bảng họ tên như ảnh trên và cần xác định vị trí của người có họ “Đỗ” trong bảng thông tin trên.

Để tách được 2 ký tự bên trái của cột Họ và tên chúng ta sẽ dùng hàm LEFT và sau đó đưa vào công thức hàm MATCH. Hàm LEFT sẽ trả về 1 loạt giá trị gọi là dạng mảng và sau đó hàm MATCH sẽ tiến hành tra cứu trong mảng này để trả về vị trí của người có họ “Đỗ“.

Và chúng ta sẽ có công thức như sau:

công thức hàm match kết hợp hàm LEFT
công thức hàm match kết hợp hàm LEFT

Công thức: =MATCH(“Đỗ”, LEFT(B2:B6, 2), 0)

Giải thích:

 • “Đỗ”: Giá trị cần dò tìm vị trí
 • LEFT(B2:B6, 2): Hàm LEFT tách lấy 2 ký tự bên trái và thành dạng mảng chứa 2 ký tự đầu của cột Họ và tên
 • 0: Chỉ số tìm kiếm chính xác

Kết quả trả về là 3.

Hàm MATCH kết hợp hàm INDEX và hàm IF

Hàm MATCH thực sự là một hàm rất mạnh khi nó có thể kết hợp với rất nhiều hàm khác nhau và ở phần này hàm MATCH có thể kết hợp được với hàm IFhàm INDEX. Khi hàm MATCH kết hợp với hàm IF kết quả trả về sẽ là số thứ tự hàng hoặc số cột nên cần phải có thêm 1 hàm dò tìm dựa vào số thứ tự hàng hoặc cột thì đó là hàm INDEX.

Hàm INDEX sẽ giúp bạn tham chiếu tới giá trị có trong ô đã được xác định bởi kết quả hàng hoặc cột của hàm MATCH. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ví dụ dưới đây để có thể thấy được sự kết hợp giữa các hàm này với nhau như thế nào nhé!

ví dụ hàm match kết hợp hàm INDEX và hàm IF
ví dụ hàm match kết hợp hàm INDEX và hàm IF

Giả sử chúng ta có 2 bảng báo cáo bán hàng thép xây dựng và bảng đơn giá, yêu cầu điền vào cột Đơn giá dựa vào Bảng Đơn Giá.

Phân tích bài toán: Ta có thể nhìn vào cột Loại sẽ thấy có 2 loại hàng là “Cao cấp” và “Thường” nên chúng ta sẽ sử dụng hàm IF để so sánh. Nhìn tiếp sang Bảng Đơn Giá cột Tên hàng có 3 giá trị chúng ta sẽ dùng hàm MATCH để dò tìm vị trí hàng sau đó kết hợp hàm INDEX để lấy ra được Đơn giá chính xác.

Chúng ta sẽ tách các phần ra thành từng công thức riêng biệt rồi mới ghép lại, như vậy bạn sẽ không bị rối và công thức sẽ không bị lỗi. Đầu tiên, bạn sẽ làm công thức IF trước: =IF(Loại = “Cao cấp”, dò tìm trong cột Cao cấp, dò tìm trong cột Thường)

Trong đó:

 • Loại = “Cao cấp”: bạn so sánh các giá trị trong cột Loại xem là Cao cấp hay Thường
 • dò tìm trong cột Cao cấp: Khi LoạiCao cấp bạn sẽ dò tìm Đơn giá trong cột Cao cấp
 • dò tìm trong cột Thường: Khi LoạiThường bạn sẽ dò tìm Đơn giá trong cột Thường

Tiếp theo bạn sẽ viết công thức cho “dò tìm trong cột Cao cấp” bằng cách dùng hàm MATCH để lấy ra số thứ tự hàng trong cột Tên hàng và dùng hàm INDEX để tham chiếu tới ô có số thứ tự hàng hàm MATCH trả về và cột bằng 1. Vì sao cột lại bằng 1, ở trong công thức hàm INDEX sẽ có phần array –  mảng dữ liệu và ở đây chỉ cần chọn cột Cao cấp là đã đầy đủ rồi.

Chúng ta sẽ có công thức chung như sau: =INDEX(vùngCột cao cấp, MATCH( “Loại”, Cột tên hàng, 0),1)

Tương tự chúng ta sẽ có công thức chung cho “dò tìm trong cột Thường” như sau: =INDEX(vùng Cột Thường, MATCH( “Loại”, Cột tên hàng, 0),1)

Từ 3 công thức trên, ta sẽ gộp lại thành 1 công thức hoàn chỉnh như sau:

=IF(Loại = “Cao cấp”, INDEX(vùngCột cao cấp, MATCH( “Loại”, Cột tên hàng, 0),1), INDEX(vùng Cột Thường, MATCH( “Loại”, Cột tên hàng, 0),1)))

Thay vào công thức thực tế sẽ như sau:

công thức hàm match kết hợp hàm INDEX và hàm IF
công thức hàm match kết hợp hàm INDEX và hàm IF

Công thức: =IF(B4 = “Cao cấp”, INDEX($I$9:$I$11, MATCH(C4, $H$9:$H$11, 0), 1), INDEX($J$9:$J$11, MATCH(C4, $H$9:$H$11, 0), 1))

Sau khi bạn lập công thức như trên xong, kiểm tra xem có bị lỗi hay không và tham khảo kết quả dưới đây:

kết quả ví dụ hàm match kết hợp hàm index và hàm if
kết quả ví dụ hàm match kết hợp hàm index và hàm if

Hàm MATCH kết hợp hàm VLOOKUP, HLOOKUP

Hàm MATCH cũng có thể được kết hợp với hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP để trích xuất thông tin từ một bảng dữ liệu. Hàm MATCH sẽ trả về vị trí của giá trị cần tìm trong cột hoặc hàng, hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP sẽ dựa vào số thứ tự hàng hoặc cột này để dò tìm dữ liệu trong bảng. Hàm MATCH sẽ xuất hiện trong thành phần thứ 3 trong công thức hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP.

Đọc thêm:

Chúng ta sẽ vẫn sử dụng ví dụ phía trên nhưng thay vì dùng công thức hàm MATCH kết hợp hàm INDEX và hàm IF thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng 2 hàm VLOOKUP và hàm MATCH.

ví dụ hàm match kết hợp hàm INDEX và hàm IF
ví dụ hàm match kết hợp hàm INDEX và hàm IF

Nếu như chỉ có 2 hàm được sử dụng trong ví dụ này thì rõ ràng chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP và hàm MATCH bởi hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm giá trị theo hàng ngang. Ta cũng sẽ tách thành 2 công thức chung và sau đó mới ghép lại thành công thức hoàn chỉnh để các bạn có thể hiểu hơn về cách dùng.

Đầu tiên, chúng ta sẽ lập công thức chung với hàm MATCH để tìm ra được Loại hàng: =MATCH(Loại, Hàng Loại trong Bảng Đơn Giá, 0)

Trong đó:

 • Loại: Giá trị cần dò tìm trong cột Loại
 • Hàng Loại trong Bảng Đơn Giá: hàng cần dò tìm giá trị Loại
 • 0: Kiểu tìm kiếm chính xác

Tiếp theo, ta sẽ áp dụng hàm VLOOKUP vào để dò tìm Đơn giá dựa vào cột Tên hàng như sau: =VLOOKUP( Tên hàng, Vùng bảng Đơn giá, số thứ tự cột dựa vào kết quả hàm MATCH, 0)

Trong đó:

 • Tên hàng: Giá trị dò tìm tại cột Tên hàng
 • Vùng bảng Đơn giá: Vùng này bạn cần chọn bắt đầu tại giá trị cột Tên hàng trong bảng Đơn Giá
 • số thứ tự cột dựa vào kết quả hàm MATCH: Dựa vào kết quả trả về của hàm MATCH trên
 • 0: Chỉ số tìm kiếm chính xác

Và sau khi đã xác định được các công thức, các bạn tiến hành ghép lại thành công thức hoàn chỉnh như sau:

công thức hàm match kết hợp hàm VLOOKUP hoặc hàm HLOOKUP
công thức hàm match kết hợp hàm VLOOKUP hoặc hàm HLOOKUP

Công thức: =VLOOKUP(C4, $H$9:$J$11, MATCH(B4, $H$8:$J$8, 0), 0)

Kết quả sẽ không thay đổi và bạn có thể thấy công thức ngắn hơn và tối ưu hơn rất nhiều so với công thức hàm MATCH kết hợp với hàm IF và hàm INDEX.

Hàm MATCH là một công cụ rất hữu ích khi làm việc với Excel. Với khả năng tìm kiếm chính xác hoặc gần đúng giá trị trong một danh sách hay một mảng các giá trị, hàm MATCH giúp cho việc phân tích và xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu bạn là một người làm việc với Excel, hãy thử sử dụng hàm MATCH và khám phá những tiện ích mà nó mang lại cho công việc của bạn.

Ngoài ra, các bạn có thể đọc thêm nhiều bài viết chất lượng tại mục Excel cơ bản nhé! Hoặc có bất kỳ thắc mắc nào gặp phải bạn có thể để lại bình luận dưới bài viết này.

4 thoughts on “Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel kèm ví dụ thực tế

 1. Pingback: Công thức hàm INDEX trong Excel và cách sử dụng kèm ví dụ

 2. Pingback: [Chi tiết] Cách Sử Dụng Hàm Vlookup trong Excel Cùng VÍ Dụ

 3. Pingback: [Chia Sẻ] 4 Cách Tính Đơn Giá Loại 1 Loại 2 Trong Excel

 4. Pingback: 4+ Cách Tính Đơn Giá Trong Excel Đơn Giản Chi Tiết Kèm Bài Tập Làm Thêm Cơ Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *